രാഹുലിന്റെ കേരള സന്ദര്‍ശനം; കരിപ്പൂരില്‍ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍

First Published 4, Apr 2019, 2:29 PM IST

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

വയനാട്ടിലെ നാമനിര്‍ദേശ പട്ടിക സമര്‍പ്പണത്തിനായി എത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കേരളത്തിലെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ച ചിത്രങ്ങള്‍

loader