തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ KR-433 ലോട്ടറി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കരുണ്യ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 50 രൂപയാണ്. ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ 

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs. 1,00,00,000/-)

KT 410895(തിരുവനന്തപുരം)

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/- )

KM 410895,  KO 410895, KP 410895,  KS 410895, KU 410895,  KW 410895, KX 410895,  KY 410895,  KZ 410895

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :1,000,000/- )

KT 499665(പത്തനംത്തിട്ട)

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :100,000/- )

KM 409848, KO 291015, KP 762879, KS 265055, KT 444479, KU 778411, KW 288219, KX 776275, KY 357849, KZ 827510

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/- )

0597  1418  1547  2258  2456  2693  3935  4766  5226  5487  5494  5920  6171  7144  7741  8250  8296  8831  9073  9435  9447

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 2,000/-)

0475  1936  2583  3066  5372  5817  6976  7938  8397  9859

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0458  0771  0915  1219  1436  2302  2558  2570  3043  3056  3089  3447  3535  3586  4922  4990  5195  5793  5801  5830  6014  6120  6138  6659  7142  7213  7450  7474  7516  7572  8464  8515  8518  8768  8949  9001  9253  9310  9415  9726  9944

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 500/-) 

0091  0314  0711  0721  0884  0986  1235  1247  1260  1385  1455  1594  1613  1640  1856  1857  1870  1889  2075  2262  2327  2496  2592  2830  3016  3077  3079  3120  3186  3277  3582  3649  3797  3906  3918  3986  4098  4162  4399  4462  4463  5019  5176  5297  5300  5304  5398  5518  5562  5699  5707  5721  5766  5782  5800  5838  5876  6331  6364  6479  7136  7251  7269  7302  7313  7631  7740  8141  8145  8536  8605  8671  8780  9081  9213  9327  9771  9846  9858  9899  9960

എട്ടാം സമ്മാനം(Rs. 100/- )

3554  3450  1930  6448  3866  7017  7437  4440  8924  3859  1890  2237  2744  5097  0641  4909  7850  2720  1071  6056  1725  3939  1523  6753  7183  0119  5328  0822  7326  4028  9043  1676  2356  4560  6541  5366  2073  1998  0910  8014  2525  9217  2121  5898  2474  5682  7932  6705  2058  5649  8746  8925  2623  5316  2491  2082  3431  6311  9853  7902  7752  0299  3982  8732  3948  7685  5158  6640  7548  2747  7792  4660  5468  1101  5622  7905  1299  4907  4381  6618  2929  8595  6633  0521  0585  2361  8244  4039  0806  3794  4905  5426  1246  7667  1367  9874  2013  7955  5646  7811  7261  9731  9632  4533  3091  7309  8637  0198  1079  8076  7180  1313  5369  5540  5775  5409  6819  4120  2020  7654

Read Also: നിര്‍മല്‍ NR-158 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാംസമ്മാനം കൊല്ലത്ത് എടുത്ത ടിക്കറ്റിന്

കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-301 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ല​ക്ഷം രൂപ

അക്ഷയ AK-430 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം