തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ പൗര്‍ണമി ആര്‍എന്‍ -433 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്കായിരുന്നു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും.

40 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിന്‍റെ വില. ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം 2 ലക്ഷം രൂപയുമാണ്. 

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റ് വിവരങ്ങള്‍  

ഒന്നാം സമ്മാനം(80 Lakhs)

RD 155820

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8,000/-)   

RA 155820  RB 155820  RC 155820  RE 155820  RF 155820  RG 155820  RH 155820  RJ 155820 RK 155820  RL 155820  RM 155820

രണ്ടാം സമ്മാനം(10 Lakhs)

RJ 557328

മൂന്നാം സമ്മാനം (2 Lakhs)

RC 148940

നാലാം സമ്മാനം(5,000/-)

1158  1778  2926  3159  3709  3739  3832  5363  5803  7016  7079  7135  8046  8363  8505  8653  9280  9863

അഞ്ചാം സമ്മാനം(2,000/-)

1432  1738  1994  3909  4857  5368  5526  6583  7395  8771

ആറാം സമ്മാനം(1,000/-)

0476  0670  0818  0846  1795  2374  2573  3440  3740  3883  4370  4652  5707  6299  6433  6659  6952  7009  7057  7278  7547  7848  7980  9583  9618  9729

ഏഴാം സമ്മാനം(500/-)

0178  0260  0483  0837  1559  1872  2008  2180  2222  2383  2423  2522  2627  3273  3610  3939  4072  4080  4576  5106  5257  5449  5531  5584  5592  5596  5755  5782  5859  6413  6421  6681  6766  6864  6918  7005  7712  7722  7887  8073  8143  8167  8407  8462  8836  8969  9080  9375

എട്ടാം സമ്മാനം(100/-)

0069  0334  0474  0480  0519  0694  0723  0767  0785  0851  1074  1134  1141  1445  1599  1783  1800  1810  1842  2066  2212  2219  2336  2415  2690  2710  2931  2962  3193  3401  3422  3489  3540  3548  3655  3697  3819  4001  4006  4033  4133  4179  4405  4423  4434  4517  4520  4619  4637  4645  4814  4858  5000  5092  5101  5173  5195  5223  5411  5535  5554  5625  5733  5775  5895  5898  5938  5964  6001  6014  6121  6123  6178  6238  6243  6471  6509  6619  6769  6821  6835  6847  6980  6983  7020  7022  7026  7094  7129  7151  7197  7231  7331  7484  7539  7600  7753  7769  7821  7940  8013  8165  8289  8379  8489  8602  8698  8817  8928  9056  9131  9155  9182  9303  9434  9495  9529  9629  9703  9959

Read Also: കാരുണ്യ കെആർ - 438 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം രൂപ

നിർമ്മൽ എൻ ആർ-163 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ പ്ലസ് കെ എൻ-306 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 80 ലക്ഷം

അക്ഷയ എകെ- 435 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനമായ 70 ലക്ഷം കൊല്ലത്ത് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്

സ്ത്രീ ശക്തി SS-199 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ