കാലടി: കൊച്ചിയിലെ കാലടി പാലത്തിന്‍റെ മുകൾഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി സംശയം. ശ്രീശങ്കര പാലത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തി. പാലത്തിന് മുകളിലാണ് വിള്ളലുകൾ കണ്ടത്. ആറോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ വിള്ളലുകളുണ്ട്.

നിരവധിയാളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാലമായതിനാൽ വിള്ളലുകൾ കണ്ടത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തി. എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ വിള്ളലുകൾ വരാൻ കാരണമെന്നത് വ്യക്തമല്ല. ടാറിങ്ങ് അടർന്ന് മാറിയതാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. 

സംഭവം അറിഞ്ഞ് പാലത്തിൽ നിരവധിയാളുകളാണ് തടിച്ചു കൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പാലത്തിലെ തൂണുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു.

ചിത്രങ്ങൾ: