കോഴിക്കോട്: തെയ്യം കലാകാരൻ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് മരിച്ചു. കൊയിലാണ്ടി കുറുവങ്ങാട് മണ്ണാറക്കൽ ചന്തുക്കുട്ടി (80) ആണ് മരിച്ചത്. വടക്കെ മലബാറിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കുന്ന കലാകാരനാണ്. കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്ത്  കുറുവങ്ങാട് വച്ചാണ് ചന്തുക്കുട്ടിയെ ബൈക്കിടിച്ചത്