മുംബൈ: ഭക്ഷ്യോൽപന്ന നിർമാണ മേഖലയിലുളള മിസിസ് ബാക്ടേഴ്സ് ഐപിഒയ്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം. കമ്പനിയുടെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപ്പനയ്ക്ക് (ഐപിഒ) ആദ്യ ദിനം തന്നെ 1.57 മടങ്ങ് അപേക്ഷകരെത്തി. 286- 288 രൂപ നിലവാരത്തിലാണ് നിരക്ക്. 

ക്രീമിക, ഇം​ഗ്ലീഷ് അവൻ എന്നീ ബ്രാൻഡ് നാമങ്ങളിൽ ബിസ്കറ്റ്, ബ്രഡ്, ബൺ എന്നിവ വിപണിയിൽ എത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് മിസിസ് ബാക്ടേഴ്സ്. 540.54 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുക ലക്ഷ്യമാട്ടാണ് കമ്പനി ഐപിഒ നടത്തുന്നത്.