കൊറോണ ബാധയെയും മുൻകരുതലിനെയുംക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ  #COVID എന്ന് ‍ടെപ്പ് ചെയ്ത്,  9737 001155 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സ്അപ്പ്  ചെയ്യുക. 

ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പിക്കിഅസിസ്റ്റിന്റെയും, സെർവിറ്റിന്റെയും (  Pickyassist and Servit)  സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഒരുക്കുന്ന കൊറോണ വിജ്ഞാന  വ്യാപന സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ അഭ്യ‍ർത്ഥിക്കുന്നു.

"