തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-302 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന കരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിന്റെ വില 30 രൂപയാണ്. 70 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപയും സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും.

സമ്മാനാര്‍ഹമായ ടിക്കറ്റുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs :7,000,000/-)

PF 584995

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/-)

PA 584995,  PB 584995, PC 584995,  PD 584995, PE 584995,  PG 584995, PH 584995,  PJ 584995, PK 584995,  PL 584995,  PM 584995

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/-)

PB 325814

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs :100,000/- )

PA 828164, PB 729598 ,PC 833464, PD 547624 ,PE 864856 ,PF 587355 ,PG 834306 ,PH 341664 ,PJ 198632 ,PK 655208 ,PL 291999, PM 183457

നാലാം സമ്മാനം(Rs. 5,000/-)

0662  1482  2395  3055  3444  4095  4203  4869  5962  6181  6823  7118  7436  9552

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs. 1,000/- )

0033  0136  0518  0773  0918  1063  2467  2473  2495  3249  3379  4204  6329  6797  7442  7988  8100  8341  8742  8862  8931  9008  9615  9680  9787

ആറാം സമ്മാനം(Rs. 500/-)

0003  0180  0220  0329  0544  0582  0631  0647  0678  0718  0800  1138  1323  1485  1567  1582  1606  3542  3662  3743  3779  4014  4392  4547  4733  4919  5227  5363  5543  5605  5877  5916  6531  6545  6588  7090  7686  7834  8255  8298  8485  8546  8845  9054  9299  9336  9347  9756  9860  9891

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs. 100/- )

0188  0277  0420  0509  0635  0673  0708  0747  0957  1125  1206  1212  1325  1353  1384  1481  1666  1710  2025  2212  2263  2418  2479  2526  2540  2682  2893  2938  2983  2985  3020  3051  3089  3287  3317  3460  3517  3575  3740  3809  3856  3939  3977  3978  4344  4360  4762  4836  5024  5052  5086  5096  5326  5331  5478  5489  5527  5568  5586  5693  5712  5766  6063  6140  6240  6265  6303  6669  6694  6864  6892  6978  7019  7033  7170  7175  7190  7362  7376  7382  7405  7458  7482  7504  7555  7656  7892  7893  7972  8217  8445  8469  8498  8510  8714  8769  8896  8922  9026  9038  9179  9225  9240  9329  9429  9446  9605  9806  9850  9859  9926  9999

Read More: അക്ഷയ AK-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

സ്ത്രീ ശക്തി SS-195 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-550 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ

കാരുണ്യ KR-433 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി