തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ നിർമൽ NR-159 ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നറുക്കെടുക്കുന്ന നിർമൽ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില 30 രൂപയാണ്.

അറുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ  https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവയില്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും. 

ഇവയാണ് സമ്മാനാർഹമായി ടിക്കറ്റ് നമ്പറുകൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം(Rs :6,000,000/- )

NX 347268

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(Rs. 8,000/-)

NN 347268,  NO 347268, NP 347268,  NR 347268, NS 347268,  NT 347268, NU 347268,  NV 347268, NW 347268,  NY 347268,  NZ 347268

രണ്ടാം സമ്മാനം(Rs :500,000/-)

NU 260840

മൂന്നാം സമ്മാനം(Rs.100,000/-)

NN 201687, NO 505887 ,NP 261496 ,NR 830550 ,NS 885569 ,NT 526151 ,NU 147212 ,NV 278872 ,NW 234861 ,NX 174557 ,NY 265077 ,NZ 556354

നാലാം സമ്മാനം(Rs.5,000/-)

0400  1314  1433  2113  2923  2965  3030  3377  6983  9125  9503  9790

അഞ്ചാം സമ്മാനം(Rs.1,000/-)

0536  0845  0869  1076  1714  2352  2488  2912  3254  3896  3974  4157  4201  4303  4948  5172  5287  5733  5956  6279  6622  7024  7060  7100  7718  7730  8244  8299  8635  8701  9988

ആറാം സമ്മാനം(Rs.500/-)

0151  0311  0354  0380  0443  0466  0487  0607  0834  0999  1157  1419  1849  2246  2263  2333  2438  2499  2908  3198  3555  3591  3881  3963  4120  4125  4178  4272  4451  4454  4587  5030  5280  5374  5506  5987  5994  6434  6500  6652  7164  7181  7408  7861  7964  8366  8442  8482  8598  8694  8816  8880  8924  8946  9144  9281  9421  9513  9746  9832

ഏഴാം സമ്മാനം(Rs.100/-)

0021  0088  0177  0193  0212  0215  0631  0663  0664  0668  0876  0921  0934  0959  1165  1177  1216  1535  1574  1906  1909  1952  2007  2038  2098  2110  2239  2242  2269  2274  2511  2683  2756  2988  3009  3334  3384  3433  3586  3672  3700  3714  3969  4040  4071  4112  4333  4384  4653  4712  4814  4851  5158  5164  5185  5298  5386  5438  5550  5706  5779  5827  5908  5909  5982  6047  6162  6367  6473  6538  6542  6603  6772  7062  7089  7099  7161  7287  7325  7498  7499  7597  7673  7689  7699  7728  7809  7822  7855  8060  8072  8252  8346  8369  8528  8543  8589  8652  8677  8708  8801  8894  9360  9391  9444  9555  9778  9885

Read Also: കാരുണ്യ പ്ലസ് KN-302 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ല​ക്ഷം രൂപ

അക്ഷയ AK-431 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 60 ലക്ഷം

സ്ത്രീ ശക്തി SS-195 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 70 ലക്ഷം രൂപ

വിൻ വിൻ W-550 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 65 ലക്ഷം രൂപ