മലയാളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായി എത്തുമ്പോള്‍, വലിയ പെരുന്നാളിലെ നായിക പറയുന്നു

വലിയ പെരുന്നാള്‍ എന്ന സിനിമയിലെ നായിക ഹിമിക ബോസ് സംസാരിക്കുന്നു.
 

Video Top Stories