സമരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?

സമരങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നതെന്തിനാണ്?
സമരങ്ങളെ അവഗണിച്ചവര്‍ക്ക് ചരിത്രം നല്‍കിയ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നോ?

Video Top Stories