ശബരിമലയിലും പമ്പയിലും തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല;ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സര്‍ക്കാരിന് തന്നെ

സമരങ്ങളുടെ പേരില്‍ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന  സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ മറക്കുന്നു

Video Top Stories