സിനിമാ വ്യവസായത്തിന് തിരിച്ചടികളുടെ വര്‍ഷം, വെള്ളിത്തിരയുടെ നഷ്ട വര്‍ഷമായി 2020

<table aria-describedby="VideoManage_info" cellspacing="0" id="VideoManage" role="grid" width="100%">
	<tbody>
		<tr ng-class-odd="'odd'" ng-repeat="row in videomanage.data" role="row">
			<td>
			<p>how 2020 influenced film industry</p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
Dec 31, 2020, 7:53 PM IST

സിനിമാ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ പ്രഹരമേറ്റ വര്‍ഷമായിരുന്നു 2020. തിയേറ്ററുകള്‍ക്കും സെറ്റുകള്‍ക്കും പൂട്ട് വീണപ്പോള്‍ മലയാള സിനിമയ്ക്കുണ്ടായത് കോടികളുടെ നഷ്ടം.
 

Video Top Stories