സ്‌പേസ്‌ പാർക്കിലൂടെ കേരളം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്

സ്പേസ് പാർക്ക് അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ ഐടി രംഗത്തെ നവതരംഗങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന ഐടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ ഐഎഎസ്

Video Top Stories