ദുരിതാശ്വാസത്തിന്റെ മുഖമായി മാറിയ നൗഷാദിന് കൂട്ടുകാരുടെ സ്വീകരണം


എറണാകുളത്തെ ബ്രോഡ്‌വെ മാര്‍ക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് നൗഷാദിന് ഗംഭീര സ്വീകരണം നല്‍കിയത്

Video Top Stories