ഇന്ന് ബലൂചിസ്ഥാന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ ദിനം; 85% ജനതയ്ക്കും കുടിവെള്ളം പോലുമില്ലാത്ത ബലൂചിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചറിയാം

ഇന്ന് ബലൂചിസ്ഥാന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ ദിനം; 85% ജനതയ്ക്കും കുടിവെള്ളം പോലുമില്ലാത്ത ബലൂചിസ്ഥാനെക്കുറിച്ചറിയാം

Video Top Stories