ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന കൊവിഡ് വാക്സിനുകൾ എന്ന് വരും?

<p>കൊവിഡ് ബാധയുടെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രുചിയും മണവും നഷ്ടമാകുന്നത്? കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകം.</p>
Dec 5, 2020, 7:02 PM IST

കൊവിഡ് ബാധയുടെ ആരംഭത്തിൽത്തന്നെ എങ്ങനെയാണ് രുചിയും മണവും നഷ്ടമാകുന്നത്? കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രലോകം.

Video Top Stories