കുഞ്ഞുങ്ങളെ പല്ലുതേപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്....

എപ്പോള്‍ മുതല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല്ല് വൃത്തിയാക്കിത്തുടങ്ങണം? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും കരുതേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങള്‍..