പത്തനംതിട്ടയിലും കർശന പരിശോധനകളും നിയന്ത്രണങ്ങളും

നഗര അതിർത്തികളിൽ ബാരിക്കേഡ് കെട്ടി പരിശോധന നടത്തി പൊലീസ് 

Video Top Stories