'ഇത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലേ,അതിലെന്ത് ഏറ്റുമുട്ടൽ'

'ഏറ്റുമുട്ടലൊന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാണേണ്ടതില്ല, മനുഷ്യരാകെ ആശങ്കയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനവും കേന്ദ്രവും ഏറ്റുമുട്ടുകയാണോ വേണ്ടത്', കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും സഹകരിച്ച് വാക്സീൻ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പ്രധാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി 
 

Video Top Stories