സ്വന്തമായി ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് റാസ്പുടിന്‍ ഡാന്‍സ് ചെയ്ത കുടിയന്


വെറും കുടിയനല്ല നാട്ടില്‍ സ്വന്തമായി ടീമൊക്കെ ഉള്ള ഡാന്‍സറാണ് സനൂപ് .മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഹിറ്റാക്കിയ റാസ്പുടിന്‍ ഡാന്‍സിന്റെ വേറെ ലെവല്‍ കാഴ്ചവെച്ച സനൂപ് പറയുന്നു.

Video Top Stories