ബിജെപിയ്ക്ക് വളക്കൂറുള്ള മഞ്ചേശ്വരത്തെ മണ്ണ്

ഏഴ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ നാടാണ് മഞ്ചേശ്വരം. ഈ ഭാഷാ വൈവിധ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു കഥയുണ്ട്..
 

Video Top Stories