മൂന്നാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എറണാകുളത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും?

അരൂരിലും എറണാകുളത്തും നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടിയുണ്ട്. അവയെന്താണ് എന്നല്ലേ....

Video Top Stories