ചവിട്ടിനില്‍ക്കുന്ന മണ്ണിനടിയില്‍ പോലും ഒരു വീടുണ്ടാകാം, ആളുണ്ടാകാം; കരളലിയിക്കുന്ന കാഴ്ച്ചകള്‍

കവളപ്പാറയിലാകെ വീടുകള്‍ തേടുന്ന മനുഷ്യരാണ്, കാരണം ഒരു രാത്രികൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായത് ഒരു നാടാണ് 

Video Top Stories