ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ ഭീതിയിൽ കവളപ്പാറ,മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സംഭവിക്കുന്നത്

മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളിലും ഉരുൾപ്പൊട്ടൽ. വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമാണ് ജില്ലയിലുണ്ടായത്. മലപ്പുറത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി മഴ

Video Top Stories