വിലയ്ക്ക് മൂല്യമോ സെൻഫോൺ 6 Unboxing Review

അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ അസ്യൂസിന്റെ സെൻഫോൺ 6ന്റെ അൺബോക്സിംഗും റിവ്യൂവുമാണ് ഇത്തവണ ദി ഗാഡ്ജറ്റ്സിൽ

Video Top Stories