ലോക വൃക്ക ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വൃക്ക രോഗനിര്‍ണയത്തിന് ആസറ്റര്‍ ആശുപത്രി അവസരമൊരുക്കുന്നു

ലോക വൃക്ക ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി വൃക്ക രോഗനിര്‍ണയത്തിന് ആസറ്റര്‍ ആശുപത്രി അവസരമൊരുക്കുന്നു

Video Top Stories