അനുച്ഛേദം 370 റദ്ദാക്കിയുള്ള ഉത്തരവില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവച്ചു

കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കി ഉത്തരവ്. രാഷ്ട്രപതി ഉത്തരവില്‍ ഒപ്പുവച്ചു.രാഷ്ട്രപതി പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു.

Video Top Stories