ലോക്സഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തമിഴകത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ?

മമതയെ എഴുതിതള്ളാൻ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിയുമോ. യഥാർത്ഥ മാറ്റം എന്ന ബിജെപി മുദ്രാവാക്യത്തിന് അധികാരം പിടിക്കാനുള്ള  ശക്തിയുണ്ടോ? തമിഴകം പിടിക്കാൻ താരങ്ങളെയാണ് ബിജെപി രംഗത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ ആഞ്ഞടിച്ച ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തമിഴകത്ത് ആവർത്തിക്കുന്നത് തടയാൻ ബിജെപിയുടെ തന്ത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ഇന്ത്യൻ മഹായുദ്ധം

Video Top Stories