മനുഷ്യൻ കാലാവസ്ഥയെ മാറ്റിയതെങ്ങനെ, ​ഗാഡ്​ഗിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്?

പ്രളയം,കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ​ഗാഡ്​ഗിൽ കമ്മിറ്റി അം​ഗമായ ഡോ.വി.എസ്.വിജയൻ സംസാരിക്കുന്നു.
എന്താണ് ​ഗാഡ്​ഗിൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്?റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

Video Top Stories