പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും പമ്പയില്‍ വെള്ളത്തെ നേരിടാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല


പ്രളയം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര്‍ഷം സമയം ലഭിച്ചിട്ടും പമ്പയില്‍ ഭാവി മുന്നില്‍ കണ്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല

Video Top Stories