കേരളത്തിലിപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവരുടെ സംഭാവന

മുല്ലപ്പള്ളിയും  ശ്രീനിവാസനും മതപ്രഭാഷകനും.കേരളത്തിലിപ്പോൾ നടക്കുന്ന സ്ത്രീവിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച ഇവരുടെ സംഭാവന.

Video Top Stories