രണ്ട് കൈകൊണ്ടും 2 കാലുകൾ കൊണ്ടും ചിത്രം വരക്കുന്ന വടകരയിലെ മുഹമ്മദ്; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ മിന്നും താരം

കരകൌശലമല്ല.  ചിതരചന കാൽ കൌശലം കൂടിയാണ്.കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories