കേരളത്തിലൊരു പശു ഇനം വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിൽ, 17 വര്‍ഷം കൊണ്ട് 20000 പശുക്കളില്‍ നിന്ന് 300 ആയതെങ്ങനെ?

കേരളത്തിലൊരു പശു ഇനം വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. 17 വര്‍ഷം കൊണ്ട് 20000 പശുക്കളില്‍ നിന്ന് 300 ആയതെങ്ങനെ? കാണാം മലബാർ മാന്വൽ. 

Video Top Stories