കാൻസർ കാർന്നുതിന്നുമ്പോഴും പുഞ്ചിരി മായാതെ നന്ദു

കാൻസർ രോഗം ജീവിതം കീഴ്മേൽ മറിച്ചപ്പോഴും നന്ദു തളർന്നില്ല. വേദനകളുടെ  തീമഴയ്ക്കിടയിലും അവൻ പ്രതീക്ഷയോടെ മുന്നോട്ട് നോക്കുകയാണ്. 

Video Top Stories