വാഴയിലയിൽ നിറക്കൂട്ടുകൾ ചാലിച്ച് ഒരു ചിത്രകാരൻ!

വാഴയിലയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? സദ്യ ഉണ്ണാനും നിലത്തിരിക്കാനും മാത്രമല്ല,  ഇപ്പോൾ വാഴയിലയിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാനുമാകുമെന്നു തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കലാകാരൻ. 
 

Video Top Stories