തുറമുഖത്തിന് പിന്നാലെ വിമാനത്താവളവും അദാനിയുടെ തലസ്ഥാനമോ? കരാറിന് പിന്നിൽ ഒത്തുകളിയോ ?

തുറമുഖത്തിന് പിന്നാലെ വിമാനത്താവളവും അദാനിയുടെ തലസ്ഥാനമോ? കരാറിന് പിന്നിൽ ഒത്തു കളിയോ ? കാണാം നേർക്കുനേ‍ർ. 

Video Top Stories