സ്വര്‍ണ വില്‍പ്പനയും വിലയും കൂടുമ്പോഴും സര്‍ക്കാരിന് വരുമാനം കുറയുന്നു, എന്തുകൊണ്ട്?

സ്വര്‍ണ വില്‍പ്പനയും വിലയും കൂടുമ്പോഴും സര്‍ക്കാരിന് വരുമാനം കുറയുന്നു, എന്തുക്കൊണ്ട്? നേര്‍ക്കുനേര്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു.| 08 March 2020

Video Top Stories