കേരളത്തില്‍ ലോക്ക് ഡൗണിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ലോക്ക് ഡൗണുമായി ജനം പൊരുത്തപ്പെട്ടു, ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ലോക്ക് ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്

Video Top Stories