ലോക്ക് ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള ദിനങ്ങള്‍ നിര്‍ണായകം, അമിത ആത്മവിശ്വാസം വേണോ?

ലോക്ക് ഡൗൺ ഒന്നുമല്ല, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന സമയമാണ് കൂടുതൽ നിർണ്ണായകം. ഇളവുകൾ എത്രത്തോളം? അമിത ആത്മവിശ്വാസം വേണോ? പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങിവരവിന് തയ്യാറെടുപ്പോൾ എത്രത്തോളം? നേർക്കുനേർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

Video Top Stories