അവനെ പോലെ ഞാനും വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്,... ക്വാഡിൻ ബെയ്ൽസിന് പിന്തുണയുമായി ഗിന്നസ് പക്രു

കരയരുത് ജീവിക്കണം, ഊതിയാൽ കെടാത്ത തീ പോലെ ഗിന്നസ് പക്രു ക്വാഡിനോട് പറയുന്നു....

Video Top Stories