ഇരുമ്പ് പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറന്നുനടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ അയൺ മാന്റെ കഥയല്ല.. ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളെ രാകി മിനുക്കുന്ന മല്ലു അയൺ മാന്റെ കഥ

ഇരുമ്പ് പടച്ചട്ടയണിഞ്ഞ ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറന്നുനടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ അയൺ മാന്റെ  കഥയല്ല.. ഇത് മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകളെ രാകി മിനുക്കുന്ന മല്ലു അയൺ മാന്റെ കഥ

Video Top Stories