കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ

കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണോ? ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ.