ദുരന്തമേതായാലും അക്രമം പെണ്ണിനോട് തന്നെ, കാണാം അരനാഴികനേരം

മനുഷ്യനേറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന കാലമാണിത്. ആശ്വാസമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും താങ്ങാന്‍ ത്രാണിയില്ലാതെ ജീവിതം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിനിടെ ഓര്‍ക്കേണ്ട ചിലതുണ്ട്. കാണാം അരനാഴിക നേരം.
 

Video Top Stories