സത്യത്തിലെന്താണ് ബ്ലാക് ഫംഗസ്? ഐവർമെക്റ്റിൻ മരുന്നിനെ ലോകാരോഗ്യസംഘടന എതിർക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?

ജിനോം സീക്വൻസിങ്ങിൽ മുന്നേറി ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ, വാക്‌സിനേഷനിൽ മുന്നേറി സീഷെൽസ് ഉൾപ്പെടെ ചെറുരാജ്യങ്ങൾ,    
ഐവർമെക്റ്റിൻ മരുന്നിനെ ലോകാരോഗ്യസംഘടന എതിർക്കുന്നതെന്തുകൊണ്ട്?  അമിതവണ്ണത്തിന്  ഇൻക്രെറ്റിൻ പരിഹാരമാകുമോ? കാണാം മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ.

Video Top Stories