അനുശാന്തി മുതൽ മഞ്ജുഷ വരെ...എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്മമാരുണ്ടാകുന്നത്

സ്വന്തം മക്കളുടെ ഘാതകരായി ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വെറുപ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ചില അമ്മമാർ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊരു തുടർക്കഥയാകുന്നത്. 

Video Top Stories