കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കൊവിന്‍ ആപ്പ് തയ്യാര്‍, കാണാം മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍

കൊവിഡ് വാക്‌സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങള്‍. കൊവിഡ് വാക്‌സിനേഷന്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി കൊവിന്‍ ആപ്പ് തയ്യാറാണ്. മെഡിക്കല്‍ ബുള്ളറ്റിന്‍ കാണാം...

Video Top Stories