ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ വന്നു, വൻ സ്വീകരണമാണ് ‘ഗം’ഒരുക്കിയത്!

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതിയുടെ കൺവീനറായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.പ്രവർത്തകർ ആഘോഷത്തിലാണ്.’ഗം’അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു.

Video Top Stories