പാബ്ലോ എസ്കോബാറിന്റെ അധോലോകം

 കൊളംബിയയിലെ മെഡിജിൻ പട്ടണം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ തന്റെ കാർട്ടലിലൂടെ അളവറ്റ സമ്പത്താർജ്ജിച്ച,സ്റ്റേറ്റിനെതിരെ യുദ്ധം നടത്തി  ഒടുവിൽ ഒരു പുരപ്പുറത്ത് ചെവിക്ക് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചുവീണ, ഡോൺ പാബ്ലോയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ...

Video Top Stories