വീരപ്പൻ, ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറിൽ നിന്ന് കാട്ടുകള്ളനിലേക്കുള്ള പ്രയാണം

പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നത്ര ഭീകരനാണോ ഈ വീരപ്പൻ? അതോ ആ കപ്പടാ മീശക്കു പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരുന്നത് നമ്മളെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണമനുഷ്യനോ?

 

Video Top Stories